Important Dates for Sumo 1996


Ozumo Calendar 1996

BashoPlaceTicket Sales from BanzukeShonichiSenshuraku
1 Gatsu (Hatu)Tokyo/Ryogoku Kokugikan Dec. 2Dec. 25Jan. 7Jan. 21
3 Gatsu (Haru)Osaka/Furitu Taiikukan Feb. 4Feb. 26Mar. 10Mar. 24
5 Gatsu (Natu)Tokyo/Ryogoku Kokugikan Apr. 13Apr. 30May. 12May. 26
7 Gatsu (Nagoya)Nagoya/Aichi-ken Taiikukan Mar. 14Jun. 24Jul. 7Jul. 21
9 Gatsu (Aki)Tokyo/Ryogoku Kokugikan Aug. 17Aug. 26Sep. 8Sep. 22
11 Gatsu (Kyushu)Fukuoka/Kokusai Center Oct. 5Oct. 28Nov. 10Nov. 24

Ticket Booth

Tokyo (1,5,9 gatsu)

Osaka (3 gatu)

The last two places are available on Sunday (the first day).

Nagoya (7 gatsu)

Kyushu (11 gatsu)


Return to Sumo Home Page